องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 8 ต.ค. 2564 ]178
22 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]182
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]158
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 6 ต.ค. 2564 ]158
25 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2564 ]142
26 ผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]67
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 1 ต.ค. 2564 ]69
28 ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]67
29 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]59
30 ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 30 ส.ค. 2564 ]159
31 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ. [ 30 ส.ค. 2564 ]138
32 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ [ 16 ส.ค. 2564 ]117
33 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]140
34 ประกาศอบต.บ้านชี เรื่องนโยบายอบต.บ้านชี ปลอดบุหรี่ [ 11 พ.ค. 2564 ]52
35 รายงานจำนวนสุนัขและแมวประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]56
36 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]184
37 ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % [ 19 เม.ย. 2564 ]129
38 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]62
39 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]63
40 คำสั่งการแบ่งมอบหมายหน้าที่ในสำนักปลัด พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]59
 
|1หน้า 2|3|4|5|6