องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]26
2 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]24
3 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]24
4 มาตรการการให้รางวัลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]27
5 ประกาศ อบต.บ้านชี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]104
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]98
8 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]100
9 ประกาศ อบต.บ้านชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]117
10 มาตรการการให้รางวัลประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]116
11 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี(เงินโบนัส)สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]105
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]172
13 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ แลัการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 [ 9 เม.ย. 2564 ]298
14 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ แลัการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 11 [ 9 เม.ย. 2564 ]224
15 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ แลัการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 12 [ 9 เม.ย. 2564 ]181
16 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ แลัการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 13 [ 9 เม.ย. 2564 ]181
17 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น พ.ศ. 2560 [ 9 เม.ย. 2564 ]177
18 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขั้น พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]185
19 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 8 เม.ย. 2564 ]238
20 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 8 เม.ย. 2564 ]180
 
หน้า 1|2|3|4