องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 
สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี(การล้างมือ)
 
การสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านชี
 
การแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม