องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
คู่มือ อื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 1 ม.ค. 2566 ]26
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]91
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]92
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]95
5 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]93
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]92
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]82
8 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]86
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]177
10 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2563 ]186
11 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]186
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2563 ]184
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]178
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]182
15 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 7 ม.ค. 2563 ]184
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2563 ]182
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]185
18 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี [ 8 ม.ค. 2562 ]234
19 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.บ้านชี [ 8 ม.ค. 2562 ]242
20 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2562 ]196
 
หน้า 1|2