องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2566 ]27
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 3 เม.ย. 2566 ]24
4 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 เม.ย. 2566 ]23
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 3 เม.ย. 2566 ]27
6 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 3 เม.ย. 2566 ]27
7 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ [ 3 เม.ย. 2566 ]26
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2566 ]26
10 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 เม.ย. 2565 ]92
11 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 5 ม.ค. 2565 ]90
12 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่8) พ.ศ.2556 [ 5 ม.ค. 2565 ]88
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2565 ]93
14 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2565 ]92
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]87
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]91
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 5 ม.ค. 2565 ]89
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 5 ม.ค. 2565 ]87
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2565 ]87
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 [ 5 ม.ค. 2565 ]88
 
หน้า 1|2