องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖๐,๕๙๑ [ 22 เม.ย. 2567 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๓๘ ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ ๒ ประตู หมายเลขทะเบียน บล-๔๔๑ ลพบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาจัดหารถแบคโฮเพื่อขุดหาท่อเมนในการซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตะแกรงเหล็กสำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]3
7 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ฯลฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]4
8 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรง ๒๒๐ โวลท์ ๘ ใบพัด จำนวน ๑ ตัวๆละ ๒๗,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หลังบ้านนางน้ำหวาน ขนาด ท่อ คสล. เดิมลงแม่น้ำบางขาม หมู่ที่ ๒ [ 28 มี.ค. 2567 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านนายสมจิต ไล้เสน ถึงสะพานคลองพระ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดท่อ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๙๕๐.-บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๒๒,๒๗๘.-บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหารถแบคโฮเพื่อขุดหาท่อเมนในการซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๒ ชั่วโมงๆละ ๘๑๓.-บาท เป็นเงิน ๙,๗๕๐.-บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหารถแบคโฮเพื่อขุดหาท่อเมนในการซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๘ ชั่วโมงๆละ ๘๑๓.-บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๔๙๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]5
19 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้านหลังอาคาร อบต.บ้านชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2567 ]6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านชี หมู่ที่ ๑ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5