องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม นำการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

              ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร