องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

          1. การคมนาคมขนส่ง

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       จำนวน             48           สาย

ถนนลาดยาง                     จำนวน               5          สาย

ถนนดิน   ลูกรัง                  จำนวน             17           สาย

          2. การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,538ครัวเรือน  

          3. การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง

          4. โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ หยอดเหรียญ จำนวนทุกหมู่บ้าน

         5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ท่าโขลง ตั้งอยู่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ห่างจากตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ 7กิโลเมตร