องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1.การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา          2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)   1  แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา             1    แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                         1แห่ง

2. สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                     2แห่ง

3.อาชญากรรม

                                                                             -

4.ยาเสพติด

                ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง ทุกพื้นที่ตำบลบ้านชี

5.การสังคมสงเคราะห์

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็น ตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1.การนับถือศาสนา

ประชาชน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้

วัด                      มีจำนวน  5         วัด                                                        

สำนักสงฆ์            มีจำนวน   2         แห่ง

 

ประเพณีและงานประจำปี

            ประเพณีชักพระ, วันสงกรานต์, วันเข้าพรรษา, วันสาร์ทไทย

2.ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            แม่น้ำ                                         จำนวน               1          สาย

            หนองน้ำสาธารณะ                         จำนวน               4          แห่ง

            คลองชลประธาน                           จำนวน               2          สาย