องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายนิยม สวัสดี
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทรศัพท์ 081-011-9378


 
-ว่าง- นายอำพล  เท้งนาวี
นายยอดชาย  อินทร์มา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์  089-2582285
โทรศัพท์  081-6158018นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาแหลม    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
โทรศัพท์  086-126-7493