องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
  นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาแหลม  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
นางสาวชลธิชา โพธิ์ถนอม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางอังคณา  วรรณบวร
นางสาวสุกัญญา  ปาลวัฒน์ 
นางสาวจิตราภรณ์  แย้มเจริญ   
ครู
ครู ครู

 


-ว่าง-

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก