องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
กองช่าง

   
   นายยอดชาย  อินทร์มา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายภัทรวิชญ์ ประภากร


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 


นายอรรถพล  เหมือนโพธิ์
 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา