องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
กองคลัง

   
   นายอำพล   เท้งนาวี  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 


นางสาวจารุทัศน์  นาคสกุล
 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายวรวุฒิ เม่นงาม
นางสุภาภรณ์ คุ้มสุภา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 


 นางสาวจิตติมา  โอภาส

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ