องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานปลัด

 
 
  นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์  
  หัวหน้าสำนักปลัด   นางสาววาสนา  ทัพสกุล นายชวลิต  สุมะลิ
นางสาวฉันทนา  พานทอง
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
นางสาวประภาพรรณ  โพธิ์ทอง
 นางสาวขัวญดาว  โพธิ์ศรี
นางสาวทิพวรรณ  เงินงาม
 นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไป
     
นางจีราพร  ร่มจำปา นางสาววานา  พันธุ์สี นายเมธี  บานพับทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย