องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สภา อบต.


 
นายสำราญ  ธูปทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายสมหมาย  เกิดแก่น นายธัชยุทธ  ทองเล์ก
องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

 
นางญาศิณี  เครือแตง นายสุรเดช  วะศินรัตน์ นายสมหมาย  เกิดแก่น นางสอิ้ง  สารวิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


 
นายสมชาย  สัมฤทธิ์ผ่อง นายบรรจง  บุญเลิศ นายทองใบ  ปัสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 

 
 
 นายนรงค์  พวงกุหลาบ  นายสนั่น  บุญเนตร
 นายพูนศักดิ์  สารวิก นางจงใจ  คุ้มจันทร์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 

 

 นางพรทิพย์  แสวงเจริญ  นายชัยยงค์  ทัสสะ  นายชนินทร์  แม้นญาติ  นางสุกัญญา  สัญญา 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 
 นายสำราญ   ธูปทอง  นางวิไลลัษณ์  ทองสอาด
 นายอำนาจ   ทองสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
   

 นางละเมียด  เสมาทอง
นางสังวาลย์   เมืองสว่าง   นายกิตติพงษ์  สิงห์สูง  นายเทียนชัย  ทองรักษ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12