องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 
  นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

เบอร์โทรศัพท์ 089-9006676นายมณฑล มีลาภ นายต่อยศ  ปาลวัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 1
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 091-2799981 เบอร์โทรศัพท์ 061-5464777

 
   นายสมหมาย  เกิดแก่น  
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

เบอร์โทรศัพท์ 086-0152010