องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้ดำเนินจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

                                 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตนเอง

                                 3. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งเสริมจินตนาการของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ

                                 4. เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-29
2023-12-27