องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายนิยม สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี โดยถ่ายทอดมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  เพื่อให้บุคลากรเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งได้มีการมอบแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ให้แก่พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-14
2024-03-13
2024-02-15
2024-01-29
2024-01-13
2023-12-29
2023-12-27