องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือ อื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]31
2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2563 ]32
3 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]34
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2563 ]32
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]30
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]30
7 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 7 ม.ค. 2563 ]33
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2563 ]33
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]36
10 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี [ 8 ม.ค. 2562 ]32
11 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.บ้านชี [ 8 ม.ค. 2562 ]33
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2562 ]36
13 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 7 ม.ค. 2562 ]34