องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือ อื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]31
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]31
4 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]26
7 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]27
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]112
9 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2563 ]120
10 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 7 ม.ค. 2563 ]120
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2563 ]114
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]116
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]115
14 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 7 ม.ค. 2563 ]117
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2563 ]115
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]119
17 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี [ 8 ม.ค. 2562 ]125
18 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.บ้านชี [ 8 ม.ค. 2562 ]121
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2562 ]120
20 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 7 ม.ค. 2562 ]121