องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]2
2 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 เม.ย. 2566 ]1
3 การแจ้งถมดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]1
4 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]1
5 การแจ้งขุดดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]2
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]2
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]1
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]2
9 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 เม.ย. 2566 ]1
10 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 เม.ย. 2566 ]1
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]1
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]2
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]1
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]1
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]2
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]1
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]1
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]1
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]2
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]3
 
หน้า 1|2