องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 พ.ค. 2562 ]116
2 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ค. 2562 ]116
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2562 ]112
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2562 ]118
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2562 ]115
6 การแจ้งขุดดิน [ 1 พ.ค. 2562 ]115
7 การแจ้งถมดิน [ 1 พ.ค. 2562 ]116
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 พ.ค. 2562 ]115
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 พ.ค. 2562 ]113
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ค. 2562 ]113
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 พ.ค. 2562 ]114
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ค. 2562 ]115
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2562 ]113
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]114
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 พ.ค. 2562 ]102
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]104
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]104
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2562 ]105
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]102
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 พ.ค. 2562 ]103
 
หน้า 1|2