องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 1 พ.ค. 2562 ]39
2 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ค. 2562 ]40
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2562 ]38
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2562 ]40
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 พ.ค. 2562 ]39
6 การแจ้งขุดดิน [ 1 พ.ค. 2562 ]41
7 การแจ้งถมดิน [ 1 พ.ค. 2562 ]38
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 พ.ค. 2562 ]41
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 พ.ค. 2562 ]39
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ค. 2562 ]38
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 พ.ค. 2562 ]37
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 พ.ค. 2562 ]40
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2562 ]40
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]38
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 พ.ค. 2562 ]34
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]34
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]35
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ค. 2562 ]35
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 พ.ค. 2562 ]34
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 พ.ค. 2562 ]33
 
หน้า 1|2