องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายธัชยุทธ  ทองเล็ก
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทรศัพท์  083-9943231


 
 นางสาวกนิษฐา  บุญมี นายอำพล  เท้งนาวี
นายยอดชาย  อินทร์มา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์  087-8380570 โทรศัพท์  089-2582285
โทรศัพท์  081-6158018


นายธัชยุทธ  ทองเล็ก    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
โทรศัพท์  083-9943231