องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายนิยม สวัสดี
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทรศัพท์ 081-011-9378


 
นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์ นายอำพล  เท้งนาวี
นายยอดชาย  อินทร์มา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์  080-169-4622 โทรศัพท์  089-2582285
โทรศัพท์  081-6158018นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาแหลม    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
โทรศัพท์  086-126-7493