องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นายธัชยุทธ ทองเล็ก  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


นางอังคณา  วรรณบวร
นางสาวสุกัญญา  ปาลวัฒน์ 
นางสาวจิตราภรณ์  แย้มเจริญ   
ครู
ครู ครู

 


นางศรีเพ็ญ  พันธุฟัก

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก