องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายมลฑล  มีลาภ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทรศัพท์  091-2799981นายทินกร  แสวงเจริญ นายสมเกียรติ์  เติมแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์  089-0944604 โทรศัพท์  089-0445745