องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 นายมณฑล มีลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ร่วมกันจัดทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
2021-09-24
2021-04-26
2021-02-18
2021-01-22
2021-01-20
2021-01-20
2020-12-29
2020-12-24
2020-12-22
2020-12-18