องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 


กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 นายมณฑล มีลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ร่วมกันจัดทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
2022-04-28
2022-04-28
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-22
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-19
2022-04-18