วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.82-009 สายแยกบ้านชี-แยกวัดเกริ่นกฐิน หมู่ที่ 1 บ้านชี ตำบลบ้านชี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.อบต.บ้านชี ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ วันทำการวันละ ๓๗ ชุดๆ ละ ๒๗ บาท เป็นเงิน ๙๙๙/วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๘๑ บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบ้านชี ?หลักสูตรสานตะกร้าหวายเทียม? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ยี่ห้อ STAR Aire ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๒๐๐.-บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.82-009 สายแยกบ้านชี-แยกวัดเกริ่นกฐิน หมู่ที่ 1 บ้านชี ตำบลบ้านชี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๖๐,๕๙๑.๙๖ บาท (หกหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๖๓๘ ลพบุรี) ยาง ยี่ห้อ ดีสโตน ขอบ ๙๐๐-๒๐ หน้า จำนวน ๒ เส้นๆละ ๖,๗๐๐.-บาท, ยาง ยี่ห้อ ดีสโตน ขอบ ๙๐๐-๒๐ หลัง จำนวน ๔ เส้นๆละ ๖,๖๐๐.-บาท, ยางใน จำนวน ๒ เส้นๆละ ๙๕๐.-บาท และ ยางรอง จำนวน ๒ เส้นๆละ ๕๕๐.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๐๐.-บาท (-สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ ๒ ประตู หมายเลขทะเบียน บล-๔๔๑ ลพบุรี) ยางรถยนต์ ยี่ห้อ Otani ขอบ ๒๑๕-๗๐-๑๕ จำนวน ๔ เส้นๆละ ๒,๗๕๐.-บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหารถแบคโฮเพื่อขุดหาท่อเมนในการซ่อมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๘ ชั่วโมงๆละ ๘๑๓.-บาท จำนวน ๒ วัน รวมเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้ - วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใบรับรองการฉีดวัคซีน เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๑, ไซริงค์ฉีดยา จำนวน ๙๐๐ โด๊สๆละ ๓๐.-บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง