วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อปั๊มซัมเมอร์สแฟรงกิ้นส์ ขนาด 2 นิ้ว 3 แรง 380 V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.82-006 สายแหลมกุ่ม - คลอง R16 หมู่ที่ 3 บ้านบางชัด ตำบลบ้านชี กว้าง 3 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.82-008 สายข้างโรงเรียนบ้านชีวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านคลองละคร ตำบลบ้านชี กว้่าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและยับยั้งควบคุมภัยพิบัติฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณสายบางชัดหนองตาจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)