วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก 215/70 - 15 จำนวน 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ฟรี รวมเป็นเงิน 12,800.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด มี มอก. ขนาด 9145182 ซม. จำนวน 5 หลังๆละ 5,500.-บาท รวมเป็นเงิน 27,500.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด มี มอก. ขนาด 91X45X182 ซม. จำนวน 3 หลังๆละ 5,500.-บาท รวมเป็นเงิน 16,500.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ รวมเป็นงิน 25,190.-บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ รวมเป็นเงิน 26,953.30 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน 2,000 กิโลกรัมๆละ 10.-บาท เป็นเงิน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ของหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน 4,000 กิโลกรัมๆละ 10.-บาท เป็นเงิน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ของประปาหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 250V ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอกโซ่มือสาว ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง