วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ ยี่ห้อ SANWA จำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๕๕๐.-บาท เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๐๗๒.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างทำงานวิจัยสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๘ สายทาง รวมมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ วันทำการ จำนวนเด็กนักเรียน ๔๓ คนๆละ ๒๗.-บาท จำนวน ๑ มื้อ รวมเป็นเงิน ๒๔,๓๘๑.-บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (คลอรีนผง ๖๕% ขนาดบรรจุ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ถังๆละ ๔,๕๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๖๐.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถลากเข็น) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๓๐๐.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ทำงานสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-๔๒๒ ลพบุรี เป็นเงิน ๑๑,๑๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น สารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ ๑๓.-บาท ของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง