วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาเช่านั่งร้าน จำนวน ๑๘ ชุด และค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อแผ่นไม้อัด หนา ๔ มม. ขนาด ๑,๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖ แผ่นๆละ ๕๕๐.-บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อแผ่นไม้อัด หนา ๔ มม. ขนาด ๑.๒๐๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖ แผ่นๆละ ๕๕๐.-บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี (PEST - General Pest/สัตว์พาหะ เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๓๒,๑๐๐.-บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ ๑๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ของหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน สารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัมๆละ ๑๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ของหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริาหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นการจัดซื้อหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. ,โปสเตอร์ และแผ่นพับ จำนวน 5 รายการ